İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nedir? Nasıl Açılır?


İcra takibi alacaklının alacağına kavuşmak için girişmiş olduğu hukuki bir yoldur. Bu hukuki imkan icra daireleri vasıtasıyla yürütülmektedir. İcra takibinde taraflar alacaklı, borçlu veya 3. kişi sıfatına haiz olabilmektedir. Kural olarak alacaklı olan kişi veya kurum alacaklı olduğu iddiası ile icra takibi başlatır. İcra takibi aşamaları sıralı şekilde şu şekildedir;

  • 1. Takip Talebi
  • 2. Ödeme Emri
  • 3. Takibin Kesinleşmesi
  • 4. Haciz
  • 5. Satış
  • 6. Paraların Paylaştırılması

Görüldüğü üzere takip aşamaları birbirini izlemekte olup her bir aşama kendi içinde gerçekleştiğinde bir sonraki aşamaya geçilmektedir. Söz konusu süreç ilamsız takipler için değerlendirildiğinde; takip talebinde bulunduktan sonra icra dairesi tarafından ödeme emri gönderilir. Ardından ödeme emri tebliğ edilen borçlu itiraz etmezse takip kesinleşir ve diğer aşamalara devam edilir. Eğer borçlu itiraz ederse takip durur ve mahkemece itirazın kaldırılması veya iptaline karar verilmeden de takip işlemlerine devam edilemeyecektir.

İcra Takibi Nasıl Açılır?

Takip talebinin hazırlanarak icra dairesine sunulması yoluyla icra takibinin açılması mümkündür. Bu işlem yukarıda belirttiğimiz icra takibi aşamalarının ilkidir. Takip kapsamında yapılacak masraflar ve takip açılması sırasında alınan harçların da icra dairesi banka hesabın yatırılması gerekmektedir. Başvuru sırasında alınacak harçlar da takip türünü göre farklılık göstermektedir.

Yazımızca takip talebini örneklerini sizlerle paylaştık. Takip talebini alan icra dairesinin 3 gün içinde borçluya ödeme emri göndermesi gerekmektedir. İcra takibinin açılması kolay, haklılık ve muhtemel bir dava aşamasını değerlendirmek ikame etmek zor olan kısmıdır. Alacak miktarı kısmına yazılacak tutarın veya faizin belirlenmesi çok basit olarak gözükse de alacağın hukuken talep edilebilir hale gelir gelmediği, alacağın muacceliyeti ve faizin türü ve başlangıcı gibi bir çok ayrıntı mevcuttur.

Takip konusu alacak ve talebe göre farklı türde takip talepleri bulunmaktadır. Örneğin ilamlı takiple ilamsız takibin takip talepleri de birbirinden farklıdır. Söz konusu işlemler genel olarak bizzat icra takibi açılmasına göre belirtilmiştir. Artık icra dairelerinin fiziki dosya tutmadığı gözetildiğinde bir çok şey dijital olarak yapılmakta icra takibi denilince akla pembe dosyalar hızlı bir şekilde hayatımızdan çıkmış fotoğrafta olduğu gibi dijital bir dönem yaşanmaktadır. Bu bakımdan da avukatınıza başvurarak hızlı bir şekilde sürecin yürütülmesi bakımından da icra takibi sürecinin başından itibaren destek almanızı öneririz. Çünkü icra takibi adında da içerdiği üzere takip gerektiren ve işlemlerin silsile halinde devam ettiği bir hukuki yoldur. Ve her icra takibi bir dava veya şikâyete gebe olup planlamasının yapılması elzemdir.

T A K İ P    T A L E B İ

          Örnek No:1*

1-Alacaklının   ve  varsa kanuni temsilcisinin   ve …………………………………………………………..

    vekilinin  adı, soyadı,  vergi  kimlik   numarası …………………………………………………………..

    ve yerleşim yerindeki adresi,  alacaklı  yabancı     ………………………………………………………….

    ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği            (Alacaklı ad soyad ve adres ile TC Kimlik

    yerleşim yerindeki adresi :  No,IBAN yazılacak)

2-Borçlunun  ve varsa  kanuni  temsilcisinin  adı,

    soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı   (Borçlu ad soyad ve adres ile biliniyorsa TC 

    tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :  Kimlik No yazılacak)

3-Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, …………………………………………………………..

    adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri : …………………………………………………………

4-Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla …………………….-TL  Asıl Alacak

    tutarı ve faizli   alacaklarda  faizin  miktarı  ile …………………….-TL İşlemiş Faiz

    işlemeye  başladığı  gün; alacak  veya  teminat  + —————————————-

   yabancı  para  ise  alacağın  hangi tarihteki kur ……………………-TL Toplam alacağın, takip 

       üzerinden talep edildiği ve faizi                  :     tarihinden itibaren asıl alacağa işleyecek 

                                                                                  yasal faizi, icra harç, masraf ve Ücret-i 

                                                                                  Vekalet ile birlikte, B.K.md.84 uyarınca 

                                                                                  kısmi ödemeler öncelikle masraf, faiz ve 

                                                                                  fer’ilerden düşülerek borçludan tahsili 

                                                                                  talebidir.

5-Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş  olan …………………………………………………………..

    bir  alacak  talebinde  rehnedilenin  ne  olduğu …………………………………………………………..

    rehnedilen  üçüncü şahıslar tarafından verilmiş …………………………………………………………..

    veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı  ve …………………………………………………………..

    soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen re-   ………………………………………………………….

    hin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı,   …………………………………………………………..

    soyadı, yerleşim yerindeki adresi : …………………………………………………………

6-Takip, ilâma  veya  ilâm hükmündeki    belgeye    …. ……………………………………………………..

    müstenit ise ilâm veya belgeyi veren   makamın …. ……………………………………………………..

    adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti   :… ……………………………………………………..

7-Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi   : ……………………………………………………….

8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet,    

    çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı        …………….tarihli sözleşmeye ilişkin

   değilse borcun sebebi                                              : muhasebe/mali müşavirlik ücreti.

9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği : HACİZ

Yukarıdaki (            ) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. (İİK m.8, 58)

    ……../……../……………

 Alacaklı veya Vekilinin

              İmzası

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Berkay Akdağ’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı ve zaman damgalı olarak saklanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde yayınlanması veya kullanılması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir